Czym jest i jak działa System rozliczeniowy KOMFORT ?

Wieloletnie doświadczenie i otwartość na potrzeby użytkowników na rynku nie pozwala Nam spocząć. Wraz z specjalistami wdrożyliśmy modele podzielników (Hydroclima i EITN) zawierające pomiar temperatury wewnątrz pomieszczeń co umożliwiło wprowadzenie do rozliczeń kolejnego istotnego współczynnika o nazwie współczynnik komfortu cieplnego (KFC).

Posiadając urządzenia z możliwością pomiaru temperatur wewnątrz pomieszczeń opracowaliśmy nowatorski SYSTEM KOMFORT.  System rozliczeniowy  będący odpowiedzią na potrzebę uwzględnienia w procesie rozliczania kosztów c.o.współczynnika KFC, przedstawiającego wielkość ciepła przemieszczającego się między lokalami .

Wielkość ta znacząco wpływa na końcowy wynik rozliczenia danego lokatora.

Rozliczanie zużycia ciepła w ”niekorzystnie” położonych mieszkaniach.

W budynkach wielorodzinnych znajdują się mieszkania usytuowane ”niekorzystnie” pod względem komfortu cieplnego. Są to mieszkania tzw.”skrajne” , na ostatniej kondygnacji, od strony północnej itp..W przypadku rozliczania ciepła w takich mieszkaniach szczególne znaczenie mają współczynniki redukcyjne uwzględniające ich niekorzystne położenie. Współczynniki te niwelują różnice w komforcie cieplnym poszczególnych mieszkań w budynku. Współczynnik redukcyjny danego lokalu określa stosunek jednostkowych obliczeniowych (projektowych) strat cieplnych (W/m2) lokalu o najmniejszych stratach cieplnych w budynku do strat cieplnych konkretnego mieszkania.

Przyjęty program obliczeniowy dzięki zastosowaniu współczynników korygujących , uwzględniających parametry wewnętrzne i zewnętrzne (tj. położenie lokalu, współczynnik przenikania ciepła, typ, moc i ilość grzejników, współczynnik kontaktu cieplnego podzielnika z grzejnikiem , współczynnik wentylacji pomieszczenia oddzielnie dla zestawów grzejnikowych oraz oddzielnie dla pionów C.O., w każdym pomieszczeniu , oraz wyżej opisany współczynnik redukcyjny lokalu ) w maksymalnym stopniu odzwierciedla rzeczywiste zużycie ciepła i rozkłady temperatur w poszczególnych pomieszczeniach, czyniąc tym samym program bardzo szczegółowym.

Porównywanie temperatur czujników podzielnika od strony grzejnika i otoczenia pozwala na eliminację wskazań w zakresie przerwy w pracy instalacji grzewczej i eliminację fałszywych wskazań w momencie wytworzenia sztucznych warunków mikroklimatu w okresie letnim.

Odczytu wskazań podzielników kosztów dokonuje się raz w roku za pomocą radiowego systemu odbiorczego.

Jak rozliczane są koszty zużycia ciepła w Państwa mieszkaniach?

Poniesione przez Spółdzielnie (wspólnotę) koszty ciepła dostarczonego do węzła cieplnego (obliczone na podstawie wskazań ciepłomierza) dzielone są na koszty stałe (wspólne) oraz koszty zmienne (indywidualne).

Procentowy podział na koszty stałe i zmienne określony jest w Regulaminie. Koszty stałe dzielone są proporcjonalnie do powierzchni rozliczanych lokali. Maja one uwzględnić ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody (ściany i stropy) np. z mieszkania do mieszkania, koszty mocy zmówionej oraz koszty stałe dostawcy ciepła.
Koszty zmienne to pozostała część kosztów ogrzewania w danym sezonie (koszt ogólny minus koszt stały). Koszty zmienne dzielone są następnie na koszty zmienne urządzeń opomiarowanych i koszty zmienne urządzeń nieopomiarowanych.

Koszty zmienne dzieli się przez sumę wskazań wszystkich podzielników zamontowanych w danym węźle cieplnym przemnożonych uprzednio przez współczynniki korygujące pomieszczeń.
Wynikiem podziału jest wartość jednostkowa WJ – zmienna jednostka rozliczeniowa w danym sezonie. Otrzymaną wartość WJ mnożymy przez iloczyn sumy współczynników korygujących i wskazania podzielnika dla każdego pomieszczenia. Uzyskane wyniki dla pomieszczeń w Państwa mieszkaniu sumujemy uzyskując wyliczony koszt zużycia ciepła urządzeń opomiarowanych. Analogicznie rozliczamy ciepło, które do mieszkań zostało dostarczone przez piony.

Na tej podstawie otrzymujecie Państwo rozliczenie za faktycznie zużytą energię cieplna.

System KOMFORT stosowany przez PW Unika – czym różni się od sposobu uwzględniania komfortu cieplnego przez inne firmy.

Część firm twierdzi, że uwzględnia różnice w temperaturach pomiędzy lokalami w obliczeniach kosztów stałych. Koszty stałe wyliczane są w oparciu powierzchnię i nie mają nic wspólnego z między lokalowym przepływem ciepła. Są również na rynku firmy które koszty całkowite dzielą na 3 grupy. Koszty stałe zależne od powierzchni, ,koszty zmienne zależne od wskazań podzielników kosztów, koszty dotyczące komfortu zależne od temperatury lokalu (bez powiązania z lokalami sąsiednimi). W systemie tym lokatorom których lokale mają temperatury powyżej średniej daje się upusty, tym którzy maja temperatury niższe dolicza się dodatkowe kwoty. Tym sposobem likwiduje się tzw. „kominy” w rozliczeniach. Ale nie można naszym zdaniem zakładać, że lokale ciepłe i zimne występują na przemian – tak jak jasne i ciemne pola na szachownicy.

Z naszych analiz wynika że często lokale ciepła są otoczone jeszcze bardziej ciepłymi a zimne jeszcze bardziej zimnymi.

Nasz system komfortu cieplnego  polega na corocznym wyliczaniu dodatkowego współczynnika KFC zależnego od temperatury lokalu oraz temperatur lokali go otaczających.

Jak uzyskujemy współczynnik komfortu cieplnego czyli KFC?

Wspólna powierzchnia poszczególnych lokali jest zinwentaryzowana wprowadzona do bazy danych i na podstawie różnicy temperatur pomiędzy badanym lokalem a jego otoczeniem wylicza się każdorazowo (corocznie) tzw. współczynnik komforty cieplnego, który bierze udział w korekcie kosztów danego lokalu. Zleceniodawca ma możliwość określenia stopnia uwzględniania międzylokalowego przepływu ciepła. Standardowo jest on uwzględniany w 50%.