ELEKTRONICZNE PODZIELNIKI C.O. Z ODCZYTEM OPTYCZNYM I RADIOWYM

Przedstawiamy Państwu elektroniczne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania  Hydroclima – OPTO/RFM  i  E-ITN 20/30 .

Prezentowane produkty są urządzeniami innowacyjnymi dzięki oparciu się w procesie tworzenia na doświadczeniu, wiedzy i współpracy specjalistów z branży elektronicznej, pomiarowej i rozliczeniowej.

Zastosowane rozwiązania pozwoliły uzyskać urządzenie: trwałe (min.10lat pracy), funkcjonalne (m.in.RADIOWY przesył danych, czytelny wyświetlacz), oddające charakterystykę cieplna urządzenia grzewczego (m.in.szeroki zakres informacji z pomiaru temperatur), umożliwiające pomiar przenikania ciepła przez przegrody wewnętrzne lokalu (uzyskany współczynnik komfortu cieplnego stosowany w autorskim systemie rozliczeniowym KOMFORT )  oraz  zabezpieczone przed nieuprawnioną manipulacją (plomba montażowa i elektroniczna ). 

Zapoznając się z ofertą  P.W.Unika dotyczącą podzielników kosztów centralnego ogrzewania (c.o.) ważne jest poznanie podstawowej wiedzy dot. prezentowanych urządzeń i odpowiedzi na pytania:

Czym jest podzielnik?

Jak działa podzielnik elektroniczny ?

Jaka jest zasada pomiaru temperatur przez podzielnik i co daje w odniesienu do kosztów c.o.?

Jakie jest ogólna charakterystyka podzielnika?

Wg jakich zasad wykonujemy montaż podzielników elektronicznych?

Odpowiedzi:

Czym jest podzielnik?

Podzielnik kosztów ogrzewania Hydroclima-OPTO/RFM, EITN30/20 jest pomocniczym przyrządem pomiarowym służącym do pomiaru zużycia ciepła przez grzejniki. HYDROCLIMA/EITNto najnowszy system rejestracji zużycia służący do obliczania kosztów ogrzewania przy pomocy nowatorskich technologii.

Jak działa podzielnik elektroniczny ?

Elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania Hydroclima/EITN działa w oparciu o zasadę rejestracji charakterystycznych temperatur miarodajnych dla oddawania ciepła przez powierzchnię grzejnika.

Na czym polega w/w zasada:

Logiczna analiza temperatur czujników od strony grzejnika i otoczenia pozwala na eliminację wskazań w zakresie przerwy w pracy instalacji grzewczej. Eliminację fałszywych wskazań podzielnika w przypadku wytworzenia sztucznych warunków mikroklimatu i przełączanie na tryb pracy jednoczujnikowej. W którym temperatura pomieszczenia arbitralnie przyjmowana jest jako 20˚C. A początek naliczania następuje przy temperaturze grzejnika 30°C . Drugim warunkiem wyższej temperatury grzejnika od pomieszczenia o minimum 3˚C.

Na każdy grzejnik (który został wyposażony w zawór termostatyczny) zakłada się podzielnik kosztów ciepła (Hydroclima – OPTO/RFM,EITN30/20), który rejestruje ilość ciepła oddanego przez grzejnik, wartość tą ocenia i wyświetla jako wartość zużycia. Wartość zużycia jest podstawą podziału kosztów ogrzewania na jednostkę użytkowa w rocznym rozliczeniu kosztów ogrzewania.

Co daje stosowana zasada pomiaru temperatur przez podzielnik do kosztów c.o.?

Pewne i precyzyjne i ujęcie kosztów ogrzewania dla licznych zakresów stosowania:

– ogrzewanie z zaworem termostatycznym,

– ogrzewanie przepływowe )jednorurowe) przez jedno lub więcej pomieszczeń,

– ogrzewanie z różnymi temperaturami strefowymi,

– ogrzewanie niskotemperaturowe do t>35˚C,

– ogrzewanie wysokotemperaturowe,

– grzejniki okryte lub trudnodostępne,

– pomieszczenia użytkowe o różnych temperaturach,

-pomieszczenia z ciepłem obcym (zewnętrznym) .

Jakie jest ogólna charakterystyka podzielnika?

-zgodny z normą PN EN 834

-budowa i realizacja funkcji pomiarowych,

-dokładność,

-sposób montażu,

-unikalne funkcje przydatne w systemie podziału kosztów ogrzewania

– średnia temperatura pomieszczenia w okresie grzewczym,

– ilość cykli w wersji jednoczujnikowej,

– optoelektroniczna transmisja danych,

-trwałość baterii minimum 10lat,

-skale: jednorodna i zużycia (skorelowana z typem grzejnika),

-pamięć manipulacji,

-moduł radiowego przesyłania danych,

-rejestracja temperatury technicznej <16C (Hydroclima)

-rejestracja min.temp.urządzenia grzewczego (EITN).

Wg jakich zasad wykonujemy montaż podzielników elektronicznych?

  1. Zasady mocowania podzielników kosztów:

W przypadku grzejników z pionowym przepływem (czołowych. Rurowych i płytowych) podzielników montuje się tak. Aby znajdowały się między 66% a 80% wysokości konstrukcyjnej grzejnika (mierzonej od dołu ) w odniesieniu do środka podzielnika kosztów ogrzewania. Odchyłka wysokości miejsca zamocowania nie powinna przekraczać5% wysokości grzejnika.

W przypadku wystąpienia uprzednio zgrzanych elementów mocujących podzielnik (usytuowanie na innej wysokości niż ww. zasady montażowe) ma zastosowanie dodatkowy współczynnik korekcyjny uwzględniający zmianę parametru wysokości montażu podzielnika na danym grzejniku.

– Określenie drugiego parametru położenia podzielnika na grzejniku

W kierunku poziomym miejsce zamocowania powinno znajdować się w środku lub blisko środka długości konstrukcyjnej grzejnika. Dopuszcza się wyjątki w przypadkach szczególnych . W obrębie jednej jednostki rozliczeniowej miejsce zamocowanie powinno być ustalone według jednolitych zasad

  1. Sposoby mocowania

– grzejniki żebrowe

Poprzez przykręcenie za pomocą specjalnie profilowanej blaszki –zaczepu i śruby (której łeb znajduje się w niedostępnej dla lokatora części podzielnika – po założeniu i zamocowaniu podzielnika oraz plomby ). Kształt żeber uniemożliwia jakikolwiek ruch podzielnika i jego demontaż. A następnie montaż bez naruszenia plomby.

-grzejniki panelowe

Poprzez przykręcenie do gwintowanych bolców. Uprzednio zgrzanych do grzejnika przy pomocy specjalistycznego sprzętu i oprzyrządowania. Nakrętki znajduja się w części niedostępnej (dla lokatora) po założeniu i zamocowaniu plomby.

  1. Zabezpieczenie przed manipulacją podzielnikiem przez osoby nieupoważnione

przy pomocy plomby z tworzywa sztucznego. Której łeb osadzony jest w gnieździe znajdującym się w elemencie przodu uniemożliwiając (bez zniszczenia plomby) dostęp do mocowań podzielnika.