Oferujemy Państwu wykonywanie prac rozliczeniowych podzielników c.o., wskazań wodomierzy systemem sprawdzonym pod względem rzetelności poprzez praktyczne wieloletnie funkcjonowanie jak i dostosowanym do warunków Polskich.

Nasz system rozliczeniowy ”UNIKA” w odróżnieniu od konkurencji uwzględnia mi.in. niestandardowe współczynniki oraz nieopomiarowane urządzenia grzewcze mające znaczący wpływ na wynik końcowy rozliczenia.

Czym różni się system rozliczeniowy P.W.”UNIKA” od systemów innych firm stosowanych w kraju?

  1. Zastosowano w nim szereg współczynników(np. wentylacji, przewymiarowania grzejników), które umożliwiają rzetelny i sprawiedliwy podział kosztów ciepła przypadających na poszczególne mieszkania. Jest to jedyny program, w którym rozliczane są koszty ciepła emitowanego przez piony., w którym uwzględnia się wysokość montażu grzejników.
  2. Współczynniki korygującesą indywidualnie wyliczane dla każdego pomieszczenia na bazie dokumentacji i inwentaryzacji. Inne firmy stosują współczynniki stabelaryzowane, co wymusza ich uśrednienie, a co za tym idzie, zmniejszają dokładność wyliczenia.
  3. P.W.Unika w swoim programie rozliczeniowym uwzględnia istnienie pionów. Ich wartość jest zmienna – w praktyce zdarzają się pomieszczenia, w których wartość mocy grzewczej pionu jest większa od mocy grzejnika oraz pomieszczenia, w których piony faktycznie nie istnieją (najwyższe kondygnacje). Wartość mocy grzewczych pionówstanowi 10% do 25% całkowitej mocy instalacji grzewczej w budynkach i pominięcie tego elementu powoduje istotne zniekształcenie rozliczenia.

Jak rozliczane są koszty zużycia ciepła w Państwa mieszkaniach?

Poniesione przez Spółdzielnie (wspólnotę) koszty ciepła dostarczonego do węzła cieplnego (obliczone na podstawie wskazań ciepłomierza) dzielone są na koszty stałe (wspólne) oraz koszty zmienne (indywidualne).

Procentowy podział na koszty stałe i zmienne określony jest w Regulaminie. Koszty stałe dzielone są proporcjonalnie do powierzchni rozliczanych lokali. Maja one uwzględnić ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody (ściany i stropy) np. z mieszkania do mieszkania, koszty mocy zmówionej oraz koszty stałe dostawcy ciepła.

Koszty zmienne to pozostała część kosztów ogrzewania w danym sezonie (koszt ogólny minus koszt stały). Koszty zmienne dzielone są następnie na koszty zmienne urządzeń opomiarowanych i koszty zmienne urządzeń nieopomiarowanych.

Koszty zmienne dzieli się przez sumę wskazań wszystkich podzielników zamontowanych w danym węźle cieplnym przemnożonych uprzednio przez współczynniki korygujące pomieszczeń.

Wynikiem podziału jest wartość jednostkowa WJ – zmienna jednostka rozliczeniowa w danym sezonie. Otrzymaną wartość WJ mnożymy przez iloczyn sumy współczynników korygujących i wskazania podzielnika dla każdego pomieszczenia. Uzyskane wyniki dla pomieszczeń w Państwa mieszkaniu sumujemy uzyskując wyliczony koszt zużycia ciepła urządzeń opomiarowanych. Analogicznie rozliczamy ciepło, które do mieszkań zostało dostarczone przez piony. Na tej podstawie otrzymujecie Państwo rozliczenie za faktycznie zużytą energię cieplna.